HTM Logo

Apollo Key Moments

Test your knowledge of key moments in the Apollo Missions

The Apollo 8 Mission is known for?
The Apollo 10 mission is known for?
The Apollo 11 mission is known for?
The Apollo 12 mission is known for?
The Apollo 13 mission is known for?
The Apollo 14 mission is known for?
The Apollo 15 mission is known for?
The Apollo 16 mission is known for?
The Apollo 17 mission is known for?